REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

przez UMOWY.ORG

 • 1

Przepisy ogólne

 1. Usługodawcą jest READY2ACT  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowej 21/8, 03-728, KRS 0000872653, zwana dalej: „Usługodawcą”.
 2. Usługodawca świadczy usługi wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, tj. drogą elektroniczną zwane dalej: „Usługami” za pośrednictwem serwisu internetowego z domeną „UMOWY.ORG” zwany dalej „Serwisem”, którego Usługodawca jest właścicielem.
 3. Osoba korzystająca z Usług zwana dalej: „Klientem”.
 4. Serwis oferuje usługi polegające na sporządzaniu wszelkich dokumentów prawnych dopasowanych do potrzeb Klienta, takie jak np; umowy, opinie prawne, porady, pisma procesowe.
 5. Serwis jest platformą pośredniczącą między Klientem a Specjalistą.
 6. Usługi są wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, tj. osoby posiadające wykształcenie prawnicze, radców prawnych, adwokatów, aplikantów radcowskich i adwokackich, zwanych  dalej: „Specjalistami”.
 7. Umowa oznacza Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawartą pomiędzy Klientem a Usługodawcą której Regulamin jest integralną częścią.
 8. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu.
 • 2

Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest przy użyciu wszystkich typów urządzeń posiadających dostęp do sieci Internet za pośrednictwem popularnych przeglądarek internetowych.
 2. Aby korzystać z Serwisu wymaga się poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej.
 3. W  celu korzystania z Usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej.
 • 3

Klient

 1. Klientem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.
 2. Osoby fizyczne, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą korzystać z Serwisu jedynie w przypadku działania przez przedstawiciela.
 3. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o zmianie wszelkich danych kontaktowych, przede wszystkim adresu poczty elektronicznej.
 4. Usługodawca nie odpowiada za nieotrzymanie przez Klienta dokumentu, wiadomości itp. jeżeli nastąpi zmiana danych kontaktowych Klienta, o których nie zostanie prawidłowo powiadomiony.
 • 4

Realizacja usługi

 1. W celu skorzystania z Usługi, Klient składa zapytanie ofertowe przez „formularz zgłoszeniowy” dostępny w witrynie Serwisu, jednocześnie akceptując regulamin.
 2. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę Klienta na zasady działania Serwisu oraz jest niezbędna do skorzystania z usługi.
 3. Zgłoszenie w formie określonej w ust.1 niniejszego paragrafu jest jedynym możliwym sposobem korzystania z Serwisu.
 4. Usługodawca po zapoznaniu się z zapytaniem drogą elektroniczną przesyła Klientowi wycenę i termin wykonania.
 5. Wycena jest usługą bezpłatną.
 6. Po otrzymaniu wyceny Klient akceptuje ofertę bądź ją odrzuca.
 7. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym przez Usługodawcę jest traktowany jako odrzucenie oferty, a wycena staje się nieaktualna.
 8. Po akceptacji wyceny klient dokonuje wpłaty wynagrodzenia na konto bankowe Usługodawcy , w tytule przelewu Klient wpisuje nr zlecenia oraz dane, które otrzyma drogą elektroniczną w „szczegółach zamówienia”
 9. Samo uiszczenie wynagrodzenia bez wcześniejszej akceptacji drogą elektroniczną będzie poczytywane jako akceptacja oferty i zawarcie umowy.
 10. Gotowy zlecenie zostanie przesłane przez Usługodawcę na adres mailowy Klienta, podany w formularzu kontaktowym.
 11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przesunięcia czasowe oddawanych zleceń, na które nie ma wpływu.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu wykonania Usługi ze względu na zawiły charakter sprawy.
 13. Klient ma prawo do jednorazowego zgłoszenia poprawek, które nie odbiegają od wstępnych założeń i stanu faktycznego przedstawionego w zgłoszeniu oraz nie powodują zmiany fundamentalnych założen.
 14. Treść usługi przygotowywana jest na podstawie stanu faktycznego opisanego przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym i na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dacie sporządzania usługi, chyba że z treści zgłoszenia wyraźnie wynika inaczej.
 15. Usługodawca może odmówić wykonania zlecenia bez podania przyczyny.
 • 5

Płatności

 1. Przesłana Klientowi wycena zawiera informację o wysokości wynagrodzenia brutto za wykonanie Usługi.
 2. Klient otrzymuje Wycenę w możliwie najszybszym czasie.
 3. Klient otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informację o wycenie oraz numerze konta bankowego Usługodawcy.
 4. Klient po otrzymaniu wiadomości z ofertą, powinien uiścić należność, w celu zawarcia Umowy i rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 • 6

Faktury i rachunki

 1. Klient, który chce otrzymać fakturę bądź rachunek,  zgłasza ten fakt najpóźniej w momencie dokonania zamówienia (w formularzu zgłoszeniowym), podając równocześnie nazwę, adres przedsiębiorstwa oraz NIP lub dane, na które potwierdzenie płatności ma być wystawione.
 2. Klient, który poprosił o wystawienie faktury  i podał w tym celu dane firmy poczytywany jest jako przedsiębiorca, korzystający z usługi w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, tj. nie jest traktowany jako konsument.
 3. Klient oświadcza, iż akceptuje faktury  wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej w formacie PDF na adres poczty elektronicznej podany przy składaniu zamówienia.
 4. Faktury nie będą wysyłane pocztą tradycyjną w wersji papierowej.
 • 7

Wykonywanie usługi

 1. Wykonywanie Usługi odbywa się w granicach stanu faktycznego przedstawionego przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Specjalista sporządzając dokument za pośrednictwem Usługodawcy może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie przedstawionych informacji, jeżeli okażą się niewystarczające do wykonania usługi.
 3. Jeżeli Klient nie udzieli dodatkowych informacji potrzebnych do wykonania usługi, usługa zostanie wykonana w oparciu o przedstawiony stan faktyczny w zapytaniu, wówczas Klient nie może powoływać się na niekompletność Usługi.
 4. Klient oświadcza, że jest świadomy, że Usługi są tworzone na podstawie przedstawionej przez Klienta informacji i opisu sytuacji prawnej oraz są indywidualną interpretacją danego stanu faktycznego i prawnego, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 1. Serwis nie działa poprzez:
 1. Świadczenie usług adwokackich, radcowskich, notarialnych oraz usług doradztwa podatkowego.
 2. Reprezentację Klientów przed Sądami i Organami Administracji Publicznej

 

 

 • 8

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania zapłaty za zamówioną Usługę.
 3. Skuteczne jest wyłącznie pisemne odstąpienie od Umowy, na adres siedziby Usługodawcy za pośrednictwem operatora pocztowego.
 4. Od dnia skutecznego odstąpienia od Umowy przez Konsumenta Usługodawca ma 14 dni na zwrot środków.
 5. Zwrot środków zostanie zrealizowany na konto, z którego zaksięgowana została wpłata.
 6. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Usługa została wykonana i doręczona klientowi przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy.
 7. Konsumentowi nie przysługuje zwrot pełnego wynagrodzenia, jeżeli Usługodawca wykonał Usługę chociażby w części, wówczas Klient otrzyma zwrot proporcjonalny  do niewykonanej części Usługi.
 8. Wykonanie usługi rozpoczyna się każdorazowo od momentu złożenia zamówienia tj. wpłaty środków na podane konto bankowe

 

 

 

 • 9

Ochrona danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych przez Usługodawcę w ramach Serwisu w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, opisanych w Regulaminie odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2.  Administratorem danych osobowych Klientów podawanych na zasadzie całkowitej dobrowolności (imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej oraz NIP) jest READY2ACT Sp. z o.o. z siedzibą             w Warszawie, przy ul. Targowej 21/8, 03-728, KRS 0000872653. Dane te przetwarzane są na podstawie zgody Klienta.
 1. Klient przekazuje dane osobowe dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i świadczenie usług drogą elektroniczną.
 1.  Powyżej wskazane dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia wykonania Usługi oraz ewentualnej reklamacji.
 2. Każda osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody ma prawo w dowolnym momencie do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora.
 3. Złożenie żądania usunięcia danych osobowych w czasie świadczenia usługi jest możliwe, lecz uniemożliwia jej otrzymanie.

 

 • 10

Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, których doznał Klient powstałe w wyniku:
  1. korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem;
  2. nieprawidłowo działających sprzętów Klienta;
  3. siły wyższej.
 1. Usługodawca nie odpowiada za zaniechania i działania  Specjalistów, a przede wszystkim niedbalstwo oraz postępowanie niezgodne z etyką prawniczą.
 2. Usługodawca pełni funkcję jedynie pośredniczącą w dostarczeniu Usługi pomiędzy Klientem, a Specjalistą.
 1. W przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko za winę umyślną lub rażące niedbalstwo.

 

 • 11

Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację związaną z wykonaną usługą w ciągu 14 dni od jej wykonania.
 2. Terminem wykonania jest moment wysłania dokumentu na pocztę elektroniczną.
 3. Reklamacja będzie skutecznie złożona jeżeli:
  1. Będzie złożona w formie pisemnej,
  2. Będzie posiadała oznaczenie identyfikujące klienta oraz wykonaną Usługę,
  3. Będzie uzasadniona,
 4. Jeżeli reklamacja będzie niekompletna, Usługodawca wezwie Klienta do uzupełnienia braków i wyznaczy w tym celu odpowiedni termin.
 5. Usługodawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji od dnia doręczenia, bądź uzupełnienia braków.
 • 12

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.
 2. Usługodawca może zmienić Regulamin jednostronnie w każdym czasie. Zmiany wprowadzone do Regulaminu obowiązywać będą od chwili ich publikacji na stronie internetowej Serwisu.